1. <td id="yslf5"><option id="yslf5"></option></td><object id="yslf5"></object>

   GI?I THI?U

   Thành l?p n?m 1995, zhuhai kehui Electrical co., LTD. Là m?t doanh nghi?p c?ng ngh? cao tích h?p s?n xu?t R &amp; D, bán hàng và d?ch v?. Trong 28 n?m qua, chúng t?i ?? cam k?t nghiên c?u và phát tri?n ?o l??ng n?ng l??ng ?i?n, xác minh ??ng h? ?o, giám sát ?i?n, d?ng c? ch?ng tr?m và ??ng h? ?o, các s?n ph?m lo?t c?m bi?n ?i?n áp và dòng ?i?n 10 ~ 24KV cho ??n nay, c?ng ty chúng t?i ?? thu ???c t?ng c?ng 12 b?ng sáng ch? Phát Minh, 20 b?ng sáng ch? m? hình ti?n ích và 4 b?ng sáng ch? xu?t hi?n. Ln 2022 chúng t?i ???c ?ánh giá là m?t doanh nghi?p "?? chính xác cao, ??c bi?t m?i" ? t?nh Qu?ng ??ng. S?n ph?m c?a chúng t?i ???c s? d?ng r?ng r?i trong c?ng ty l??i ?i?n, ???ng S?t cao t?c, san bay, d?u, thép c?ng nghi?p hóa ch?t và Than ?á, v. v. và duy trì s? h?p tác lau dài v?i các doanh nghi?p l?n nh? SGCC và CSG và chan thành ph?c v? g?n 10.000 ng??i dùng tuan th? y ??nh ban ??u c?a ??i m?i tích c?c, c?i ti?n liên t?c, t?o ra giá tr? cho khách hàng, Và góp ph?n ?o l??ng n?ng l??ng ?i?n, t?t c? kehui stall th? s? xay d?ng kehui Thành Nhà cung c?p d?ng c? ?o l??ng h?ng nh?t và cung c?p d?ch v? cát S?n ph?m chính xác, ?áng tin c?y cho khách hàng toàn c?u!

   xem thêm

   TIN T?C

   T?i sao s? d?ng d?ng c? ki?m tra ?i?n kh?ng ti?p xúc ?? ?o ?i?n áp

   B?ng n?i dung: 1. Gi?i Thi?u-t?m quan tr?ng c?a phép ?o ?i?n áp 2. D?ng c? ki?m tra ?i?n kh?ng ti?p xúc là gì? 3. ?u ?i?m c?a d?ng c? ki?m tra ?i?n kh?ng ti?p xúc ?? ?o ?i?n áp 3.1 t?ng c??ng an toàn 3.2 ?? chính xác và chính xác 3.3 th?i gian và hi?u qu? chi phí 3.4 ph?m vi ?ng d?ng r?ng 4. các lo?i d?ng c? ki?m tra ?i?n kh?ng ti?p xúc th?ng th??ng

   2023-09-17 xem thêm

   Gi?i thi?u c?ng c? ki?m tra ?i?n kh?ng ti?p xúc ?i?n áp PEC ?? ki?m tra pin trong ngành c?ng nghi?p thi?t b? ?i?n c?a th? ?i?n

   2023-09-16 xem thêm

   2023-09-16 xem thêm

   T?m quan tr?ng và ?ng d?ng c?a th? nghi?m t? l? bi?n áp dòng ?i?n áp cao và th?p trong ngành ?i?n

   Tiêu ??: Gi?i thi?u: là m?t chuyên gia ?i?n tham gia vào l?nh v?c d?ng c? ?i?n và ??ng h? ?o, ??c bi?t là thi?t b? ki?m tra pin, hi?u ???c t?m quan tr?ng và các ?ng d?ng thi?t th?c c?a th? nghi?m t? l? bi?n áp dòng ?i?n áp cao và th?p là ?i?u c?n thi?t. Th? nghi?m này là m?t quy trình c? b?n ???c s? d?ng ?? ??m b?o các phép ?o chính xác và ho?t ??ng an toàn. M?c ?ích chính O

   2023-09-14 xem thêm

   Hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a ki?m tra t? l? máy bi?n áp dòng ?i?n áp cao và th?p

   B?ng n?i dung: 1. Gi?i thi?u 2. Th? nghi?m t? l? bi?n áp dòng ?i?n áp cao và th?p là gì? 3. T?i sao t? l? bi?n áp dòng ?i?n áp cao và th?p l?i quan tr?ng? 4. l?i ích c?a vi?c ti?n hành th? nghi?m t? l? máy bi?n áp dòng ?i?n áp cao và th?p 5. 6. Làm th? nào ?? th?c hi?n m?t th? nghi?m t? l? bi?n áp dòng ?i?n áp cao và th?p cau h?i th??ng g?p (Cau H?i Th??ng G?p) 7. k?t lu?n 1. Gi?i thi?u: in

   2023-09-14 xem thêm

   T?ng c?ng ty l??i ?i?n nhà n??c: ??y nhanh quá trình xay d?ng m?ng l??i ?i?n v?n v?t kh?p n?i trong n?a cu?i n?m

   Thi?t l?p m?t h? th?ng tiêu chu?n c?ng ngh? Internet v?n n?ng và m?t h? th?ng ch? s? ?ánh giá doanh nghi?p Internet n?ng l??ng, và b?t ??u t?ng h?p 47 tiêu chu?n c?t l?i, Giao th?c và th?ng s? k? thu?t giao di?n.

   2023-05-22 xem thêm

   Th?ng tin m?i nh?t v? c?ng ngh? phan ph?i ?i?n vào ngày 20 tháng 7 n?m 2023

   2023-05-22 xem thêm

   Vi?c x? ly ??ng h? ?o ?i?n th?ng minh t?i ch? r?t ??n gi?n

   2023-05-22 xem thêm

   xem thêm

   男人天堂av中文字幕在线,婷婷开心色四房播播久久婷婷,亚洲中文自拍另类,日韩精品无码中文字幕电影

   1. <td id="yslf5"><option id="yslf5"></option></td><object id="yslf5"></object>